Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter


Grundläggande principer

Apalby Praktikerservice AB  förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Apalby Praktikerservice ABs IT-system.

För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Apalby Praktikerservice AB  erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa tjänster, bokningar eller göra förfrågningar. På dessa webbplatser får vi information om dina personuppgifter.

Säkerhet

Apalby Praktikerservice AB  skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas. Det åligger varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

Användning av informationen

Apalby Praktikerservice AB  hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service. Vi kan också komma att kontakta Dig genom olika erbjudanden.

Apalby Praktikerservice AB  kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Apalby Praktikerservice AB  affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk integritetsskyddslagstiftning.

Rättelse och insyn

Apalby Praktikerservice AB  strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: 021-13 77 99

Postadress: Vasagatan 93
E-postadress:fhv@apalby.se

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.